Divendres, 15 de novembre 2019
infoTerrassa.com
La informació de Terrassa explicada pels terrassencs
Mòduls
.
.
Seccions
.
.
.
El temps a Terrassa
.
Webcam
.
.
Mobilitat Josep Sort - 30-09-2005.

La Campanya Contra el Quart Cinturó demana la retirada del Quart Cinturó dels pressupost de l'Estat
L'Estat preveu una partida per a l'execució d'un tram mentre la Generalitat encarrega un estudi per avaluar alternatives al projecte
La Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC), que agrupa més de 270 entitats contràries al projecte, lamenta que el projecte de pressupostos de l'Estat inclogui de nou una partida per a l'execució del Quart Cinturó (26 milions d'euros) i dotació per a estudiar la perllongació cap a Vilafranca i el tancament fins a Granollers. Tal com ja va passar en els pressupostos de l'any 2005, la CCQC espera que les negociacions que s'estan duent a terme permetin corregir aquesta decisió i conduir les inversions cap a projectes coherents amb les problemàtiques de mobilitat que afecten la Regió Metropolitana de Barcelona

Respecte al procés de redacció de planejament que està duent a terme el govern de la Generalitat
La previsió de la partida econòmica per a iniciar les obres del Quart Cinturó, va en contra de les actuacions engegades pel govern de la Generalitat. En aquests moments està en curs de redacció el Pla de Carreteres de Catalunya així com el Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona. Ambdós plans hauran de prendre decisions cabdals respecte el Quart Cinturó i esdevindran el marc de debat reclamat insistentment des de la CCQC.
En el marc de la redacció d'aquests plans, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques va encarregar fa pocs mesos un estudi amb l'objectiu de poder conèixer amb detall els problemes de la xarxa viària en l'àmbit del Vallès i el Baix Llobregat Nord i proposar un conjunt d'actuacions per a la seva millora.

Incompliment del Pacte del Tinell
L'estudi encarregat per la Generalitat pot interpretar-se com una forma de concretar diversos aspectes del Pacte del Tinell. En aquest  sentit volem recordar que el text literal del Pacte del Tinell diu:

"En relació a les comunicacions entre les comarques de la segona corona metropolitana, caldrà:
a) Assegurar la comunicació entre el Baix Llobregat i el Vallès Occidental amb el mínim impacte ambiental possible."
 
En cap cas es pot interpretar aquest text com una justificació per a construir un tram del Quart Cinturó. Al contrari, la precaució del text venia precisament determinada pel fet que el Quart Cinturó és un tema difícil, polèmic i complex. Des de qualsevol punt de vista, l'acceptació d'una partida econòmica als pressupostos de l'Estat per a l'execució del tram Abrera-Terrassa del Quart Cinturó, sense tenir encara el resultat de l'estudi en curs, suposa una contradicció amb allò que es va acordar davant la ciutadania mitjançant el Pacte del Tinell.
Aquest incompliment és més manifest si analitzem la dotació pressupostària per a estudiar l'enllaç fins a Granollers. En aquest aspecte el Pacte del Tinell és molt més clar. És evident que hi ha interès en resoldre a Madrid, on la correlació de forces polítiques és diferent, aspectes que són de difícil acord a Catalunya.

Urgència d'altres inversions en transport col·lectiu i xarxa viària.
La Campanya Contra el Quart Cinturó ha posat sobre la taula des de fa ja força anys un conjunt d'actuacions en matèria ferroviària que contribuirien de forma notable a aconseguir un model de mobilitat més eficient i sostenible. En aquest sentit, tenint en compte tan sols allò que ja està previst al Pla Director d'Infraestructures 2001-2010 per a la Regió Metropolitana, el retard en les inversions en transport col·lectiu que l'estat ha d'efectuar en l'àmbit de la Regió Metropolitana fa necessari concentrar els esforços inversors en eixugar l'important dèficit acumulat, sobretot en l'àmbit de la segona corona metropolitana.

Algunes d'aquestes actuacions, que ja foren previstes en els pressupostos d'aquest any 2005, han quedat però sense executar, posant en evidència la manca de voluntat de l'administració estatal de millorar les infraestructures ferroviàries, així com la manca de pressió per part del govern català.

Des de la CCQC també creiem necessàries algunes actuacions sobre la xarxa viària. No obstant, en cap cas creiem que aquestes inversions hagin de servir per a realitzar una nova via per al trànsit de pas, que en aquests moments no és l'origen de la congestió de la xarxa viària, sinó a millorar els colls d'ampolla per als desplaçaments metropolitans. 

Sota l'argument simplista del dèficit d'infraestructures a Catalunya no és possible acceptar qualsevol infraestructura pel simple fet que "la paga Madrid". Per una major eficiència i funcionalitat del sistema de transport a Catalunya, i concretament a la Regió Metropolitana de Barcelona, és necessària una diversificació de les inversions disponibles, fent èmfasi sobretot en la xarxa ferroviària.

Aquest dissabte la CCQC reprèn l'activitat amb una assemblea a Sabadell en la que es valorarà la situació actual i es programaran les següents actuacions de la Campanya per tal d'aturar aquest projecte.
.
Participa! Envia un missatge al fòrum!
Connexió
.
Usuari:
Contrasenya:
Formulari d'alta
Recuperar contrasenya oblidada
.
.
.
(CC) Some Rights Reserved XML Valid HTML 4.01 Valid CSS1